Ahad, 6 Mac 2011

100 Tokoh Wanita Terbilang


bulan dan matahari
terbit dan tenggelam mengikut aturanNYA

Sejarah adalah tauladan hidup.....
yang baik untuk dipegang
yang jahat untuk dikekang
Ia laksana sebuah pohon rendang yang tumbuh
bercabang yang kukuh
beranting yang rapuh
yang bergayut pada cabangnya yang kukuh, selama
tlah ia
yang berpaut pada rantingnya yang rapuh celakalah ia


Tauladan hidup untuk manusia yang hidup
yang sedar itu hidup
yang lalai itu mati
cerita-cerita yang melambangkan sejarah hidup insani

untuk dikenang sebagai lambang

terkumpul di dalam
100 kuntum yang kemba
ng
100 tangkai yang tidak songsang
100 contoh yang gilang gemilang
100 Tokoh Yang Terbilang......!

- Syed Ahmad Semait -


IBU-IBU

1. Siti Hawa (Ibu kepada sekalian yang hidup)
2. Siti Hajar (Ibu bangsa Arab)
3. Yukabid (Ibu Musa a.s)
4. Siti Maryam ( Si Perawan , Ibu Isa a.s)
5. Siti Aminah Binti Wahb ( Ibu Rasululullah s.a.w)

WANITA BANGSA ARAB

6. Balqis - Ratu negeri Sabak
7. Zanubiya - Ratu Tadmur
8. Al-Basus - Puteri Munqidz berbangsa Tamim
9. Buhaisah Binti Aus
10. Subai'ah Binti Abdu Syams
11. Mawiyah Binti Afzar
12. Fatimah Binti Al-Khursyub
13. Salma Al-Kinaniyah

WANITA BANI ISRAEL

14. Raa'il (Isteri Gutfir)
15. Asiah (IsteriFiraun)
16. Liya dan Saffura (Puteri Syu'aib)
17. Herodea yang kejamUMMUL MU'MININ (ISTERI-ISTERI NABI MUHAMMAD S.A.W)

18. Siti Khadijah Binti Khuwailid (Ummul Mu'minin Pertama)
19. Saudah Binti Zam'ah
20. Siti Aisyah Binti Abu Bakar- As Shiddiqah Puteri As-Shiddiq
21. Siti Hafsah Binti Umar
22. Zainab Binti Khuzaimah - Ummul masaakin
23. Hindun Binti Abu Umaiyah - Ummi Salamah Binti Zadur-Rakb
24. Zainab Binti Jahsy
25. Asma' Binti An-Nu'man Al-Kindiyah
26. Juwairiyah Binti Al-Haris - Puan suku Bani Mushthaliq
27. Shafiyah Binti Huyai
28. Ramlah Binti Abu Sufyan
29. Raihanah Binti Amru
30. Mariah Al-Qibtiyah
31. Maimunah Binti Al-Haris (Ummul Mu'minin Terakhir)


PUTERI-PUTERI NABI

32. Zainab
33. Ruqaiyah
34. Ummi Kaltsum
35. Siti Fatimah Az-ZahraaWANITA DALAM PANGKUAN ISLAM

36. Halimah As-Sa'diyah
37. Sumaiyah Binti Khayyat
38. Barakah Binti Tsa'labah
39. Arwa Binti Abdul Mutalib
40. Shafiyah Binti Abdul Muttalib
41. Ummi Ruman Binti Amir
42. Nasibah Binti Ka'ab Al-Anshariyah
43. Atikah Binti Khalid Al-Khuza'iyah
44. As-Syaimaa' Binti Al-Haris
45. As-Syafaa' Binti aAbdullah Al-Qurasyiah
46. Asma' Binti Yazid As-Sakan Al-Anshariyah (Jurucakap kaum wanita)
47. Ummi Sulaim Binti Malhan
48. Ummi Kaltsum Binti Uqbah bin Abu Mu'ith Al-Umawiyah
49. Safanah Binti Hatim Ath-Tha'i
50. Al-Jhansaa' (Ibu para Syahid)
51. Khaulah Binti Al-Azwar
52. Ummi Zar Al-Ghifariyah
53. Khaulah Binti Tsa'labah
54. Fatimah Binti Al-Khattab Bin Nufail Al-Qurasyiah
55. Atikah Binti Al-Khattab Bin Nufail Al-Qurasyiah
56. Hafsah Binti Sirin
WANITA DI SAMPING KHULAFAUR RASYIDIN

57. Asma' Binti Abu Bakar As-Shiddiq (Dzatin-nithaqain)58. Asma' Binti Umais
59. Ummi Kaltsum Al-Kubra Binti Ali
60. Na'lah Binti Al-Farafishah Al-Kalbiyah
61. Aisyah Binti Affan
62. Fatimah Binti Hizam
63. Umamah Binti Asad
64. Fatimah Binti Hizam
65. Khaulah Binti Ja'far Bin Qais Al-HanafiyahWANITA DI SAMPING KELUARGA NABI

66. Zainab Binti Ali Bin Abu Talib (Srikandi Karbala')
67. Ummi Wahb
68. Ja'dah Binti Al-Asy'ats Bin Qais
69. Fatimah Binti Husain
70. Sukainah Binti Husain
WANITA DI ZAMAN PEMERINTAHAN BANI UMAIYAH

71. Hindun Binti Utbah (Pemakan Hati Orang)72. Urainab Binti Ishak
73. Aminah Binti Asy-Syarid
74. Arwa Binti Al-Haris Bin Asy-Syarid
75. Az-Zarqaa' Binti Adiy Al-Kufiyah
76. Barakah Al-Hilaliyah
77. Ummi Dardaa' Yang Kecil (Hujaimah Binti Huyai A-Aushabiyah)78. As-Saiyidah Nafisah
79. Atikah Binti Yazid Bin Mu'awiyah
80. Hindun Binti An-Nu'man Bin Basyir Al-Anshariyah
81. Ummul Banin Binti Abdul Aziz Bin Marwan
82. Hababah (Jariah Yazid bin Mu'awiyah)
83. Rabi'ah Al-Adawiyah (Syahid Cinta Ketuhanan)

WANITA DI ZAMAN PEMERINTAHAN ABBASIYAH

84. Ummi Salamah binti Ya'kub Al-Makhzumi
85. Alkhaaizuran Binti Athaa'
86. Al-Abbasah Binti Al-Mahdi
87. Zubaidah Binti Ja'far
88. Aliyah Binti Al-Mahdi
89. Dananir
90. Buran Binti Al-Hasan Bin Sahel
91. Uraib Al-Ma'muniyah
92. Qabihah (Ibu Al-Mu'taz Billah)93. Syaghab (Ibu Al-Muqtadir Billah)94. Qutrun-Nada
95. Sittul-Mulk
96. Ibu Al-Mustanshir
97. Syajaratuddur

WANITA DI ZAMAN PEMERINTAHAN ISLAM DI ANDULUS (SPAIN)

98. Az-Zahraa'


99. Subaihah (Ratu Qurtubah)
100. I'timad Ar-Rumaikiyah